Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 1

Projektdagbok – Dag 1 – Tisdag

Idag startade vårat nya projekt. Vi fick information av Haklime Hassan som har företaget Homec AB. Vad projektet handlar om kan ni läsa i vår uppdragsbeskrivning här nedanför.
Klassen blev indelad i fyra grupper. Min består förutom mig själv av Erik Allertz, Alexander Synnerdahl, Alexander Hallberg och Peter Ingefjord.

På eftermiddagen kom vi fram lite till hur vi skall lägga upp veckan. Sedan fortsatte vi med att göra en uppdragsbeskrivning enligt mall från Tonnquists bok. Efter lite ifyllande så fortsatte vi med en första SWOT och sedan en WBS. Arbetet kändes ganska bra även om det kändes lite okoncentrerat hos alla. Visserligen vi nog trötta och vi är nog mer skärpta imorgon. Då ska vi göra en milstolpe-plan och ett gantt-schema. Dessutom ska vi även imorgon göra en SWOT.

Uppdragsbeskrivning

Projektets namn: Haklime-Projektet
Bakgrund: Haklime Hassan från företaget Homec AB beställa en ny hemsida. Vi skall hjälpa henne med förslag på en fungerande hemsida.
Projektägare: Johan Eriksson-Lassbo
Mottagare/Användare: Haklime Hassan från Homec AB

Effektmål(syfte med projektet):
Att vi ska lära oss göra en projektplan
Projektmål(resultatet av projektet):
Att levera en projektplan till Haklime
Tid för projektets genomförande:
Tisdag 2007-10-16 – Fredag 2007-10-19
Prioritering av vad som är viktigast:
Tid 70%  Ι  Resurser 10%  Ι  Kvalitet 20%
Budget(för projektet – ej projektplanen):
20 000 – 30 000 SEK

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Bra kontakt med Haklime
O2 – Inte ansvariga för produktionen
S3 – Bekanta med konceptet hemsida

CONTRA – Försvårar
W1 – Bristfällig kunskap om städ- och hemtjänst etc
T2 – Lite tid till projektplanen/förstudien
W3 – Ingen budget som räcker till storproduktion

> W1, S3, S1
Slutsats: Vi har bristfällig kunskap om städ- hemtjänst. Detta gör det svårare för oss att planera en bra hemsida för Homec AB.
Åtgärd: Genom att ha bra kontakt med Haklime och genom att vi har bra kunskap om hemsidor i övrigt så kommer vi ändå kunna skapa ett bra förslag till hemsida.

WBS

Work Breakdown Structure

Haklime-projeket: WBS-tisdag

Förstudie till fyradagarsprojektet

Uppgift 8
Vi fick i samma grupper som vi tillverkade kortspelen i, uppgiften att som en del av våran projektledningsutbildning fabricera en förstudie. I ett normalt fall hade denna skett innan vi påbörjat spelprojektet som vi utförde förra veckan och i vårt fall resulterade i spelet STOR LEK.

Följande är alltså en påhittad förstudie uppvisad såsom den skulle kunna sett ut. Men snart så blir det ju skarpa eller halvskarpa projektet så bakom denna lilla dimhöljda horisont så kan man ana verkligheten.

Förstudie till fyradagarsprojektet

Kund

Carlsberg

Projektets mål och syfte

Att skapa ett kortspel i marknadsföringssyfte. Spelets målgrupp är studenter och skall marknadsföra Carlsberg på studentpubar.

Projektets avgränsningar och omfattning

Enligt WBSWork Breakdown Structure
WBS till fyradagarsprojektet

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

Underlättar
S1 – Stark motivation i projektgruppen
S2 – Finansiellt starkt
O3 – Intresserad målgrupp
O4 – Tacksam målgrupp
S5 – Stark matrisorganisation
S6 – Projektgruppen har god kännedom om miljö och målgrupp
S7– Inget tema eller system beställt – stor rörelsefrihet

Försvårar
W1 – Tidsbrist – Bara fyra dagar
W2 – Liten erfarenhet av speltillverkning
T3– Bred målgrupp – Svårt att tillfredställa alla
T4 – Alkoholpåverkade spelare
T5 – Andra pubspel

> S1, W2, S5
Slutsats:
Gruppen har en stark motivation att utföra projektet men har en liten erfarenhet av speltillverkning.
Åtgärd: Det krävs att gruppen behåller sin motivation genom hela projektet. Viss yttre kompetens av speltillverkning kan behövas.

> O3, O4, T3, T4, S6
Slutsats :
En stökig miljö med många olika typer av människor försvårar möjligheten att tillfredställa alla i målgruppen.
Åtgärd: Vår kunskap om både målgrupp och miljö gör att vi kan utveckla spelet efter målgruppens behov.

Prioriteringen i projektet

Förstudie - cirkeldiagram

Produktkvalitet: 30 %
Kalendertid: 55 %
Resurser: 15 %

Produkt- respektive projektkraven

Produktkrav – Förväntade resultat
Passa för målgruppen Studenter
Fungera i pubmiljö
Stryktåligt material
Carlsberg tydligt representerat

Projektkrav – Genomförande
En prototyp skall vara klar fredagen 5 oktober 2007
Skall ha speltestats på studenter

Kraven i projektet

Enligt MoSCoW

Must
En prototyp skall vara klar fredagen 5 oktober 2007
Skall ha speltestats på studenter
Carlsberg tydligt representerat
Passa för målgruppen Studenter

Shall
Stryktåligt material
Fungera i pubmiljö

Could
Roligt
Lärorikt

Will
Utveckla tilläggsregler