Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 3

Projektdagbok – Dag 3 – Tisdag

Även denna dag kommer saker emellan skolarbetet. Men jag fick lite gjort. Jag har börjat skissa på möjliga övningar men främst researchat.

Jag har funnit att den fråga jag vill skapa ett spel kring är anknuten till läroplanen få flera ställen.

Utdrag från Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94

1. Skolans värdegrund och uppgifter
1.1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN

Skollagen
(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och
en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§).”

1.2 GEMENSAMMA UPPGIFTER FÖR
DE FRIVILLIGA SKOLFORMERNA
Skolans uppdrag

”Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljö-
frågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt
att arbeta. Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ
och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsam-
mans med andra. ”

”Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan
dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett
personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.
Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”


2.2 NORMER OCH VÄRDEN

Mål att sträva mot
”• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön
i ett vidare perspektiv.”

Det kurser som spelet kan användas i är främst miljökunskap och samhällskunskap.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s